ĐÁP ÁN – QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI SQL SERVER

Rate this post

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Tên học phần: QTCSDL với SQL Server Số tín chỉ: Thời gian làm bài: 90’
Lớp: TC CNTT Học kỳ: Năm học: 2022 – 2023

 

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Đáp án đề thi tự luận số: 01

 

Câu Nội dung Điểm
 

1

Create table Phongban (

MaPH nchar(10) not null,

Primarykey (MaPH)

TenPH nvarchar(50) not null,

Unique(TenPH),

)

Create table Nhanvien(

Manv nchar(10) not null,

Primarykey(Manv),

Hoten nvarchar(30) not null,

Gioitinh nvarchar(5) not null,

Namsinh int check (Namsinh < getdate()),

Luong int check (Luong>0),

MaPH nchar(10),

Foreign key (MaPH) references Phongban(MaPH)

)

Create table Duan(

Mada nchar(10) not null,

Primarykey(Mada),

Tenda nvarchar(40) not null,

MaPH nchar(10),

Foreign key (MaPH) references Phongban(MaPH),

NamTH int check (NamTH>0)

)

Create table Phancong(

Manv nchar(10) not null,

Mada nchar(10) not null,

Primarykey(Manv, mada),

Foreign key (Manv) references Nhanvien(Manv),

Foreign key (Mada) references Duan(Mada),

Thoigian int check (Thoigian>0)

)

0,5

 

0,5

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

 

0,5

0,5

 

 

2

a.

Select *

From Nhanvien

b.

Select Manv, Hoten, Gioitinh

From Nhanvien

Where gioitinh=’nam’

c.

Select Manv, Hoten, Year(getdate() – Year(Ngaysinh) AS Tuoi

From Nhanvien

d.

Select *

From Nhanvien

Where phongban=’Kế toán’ and gioitinh=’nữ’

e.

Select Manv, Hoten, Tenpb, Tenda

From Nhanvien, Phongban, Duan

Where NamTH>=2019

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

   

 

 

       Hà Nội, ngày …  tháng …  năm …

   

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *