ĐÁP ÁN – CƠ SỞ DỮ LIỆU

Rate this post

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Tên học phần: Cơ sở dữ liệu Số tín chỉ: …. Thời gian làm bài: 90’
Lớp: TC CNTT Học kỳ: …. Năm học: 2022 – 2023

 

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Đáp án đề thi tự luận số: 01

Câu Ý Nội dung Điểm
1 1 sotrang >1000  (sach) 1
2 diachi=’Hà Nội’  (NXB) 1
3 σngay sinh<1/1/1960(tacgia)) 1
4 σmtg= ‘Đỗ Trung Tuấn’ (sach * tacgia ) 1
5 σtensach>=’tco so du lieu’V tensach>=’cau truc may tinh ’  (sach * tacgia ) 1
2 1 CREAT TABLE tg (matg varchar(10), hoten varchar(50),  quequan varchar(50), ngaysinh date(10));

CREAT TABLE sach (mas varchar(10), tens varchar(50), sotc int, gia float, matg varchar(10), manxb varchar(10) );

CREAT TABLE nxb (manxb varchar(10), tennxb varchar(50), diachi varchar(50));

1
2 DELETE FROM SACH where mas=”CK345”; 1
3 INSERT INTO TG VALUE (‘TG0034’, ‘Nguyễn Tuệ’, ‘1950’, ‘Quảng Bình’) 1
4 Select * from tacgia where ngay sinh = (select mix(ngaysinh from tacgia;)); 1
5 Select nhaXB.* from tacgia, nhaXB where hoten like ‘Do Xuan Loi’; 1

 

 

 

       Hà Nội, ngày …  tháng …  năm

    GIÁO VIÊN RA ĐỀ

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *