Author Archives: Van

ĐÁP ÁN – HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW SERVER

                  PHÒNG ĐÀO TẠO NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC MÔN: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWN SERVER Thời gian làm bài: 50 phút     ĐÁP ÁN   1.A 2.C 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.C 9.B 10.A 11.B 12.D 13.A 14.C 15.A 16.B 17.D 18.B 19.A 20.C 21.B 22.D 23.B […]

ĐÁP ÁN – LẬP TRÌNH CĂN BẢN

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Ngành : Công Nghệ Thông Tin Môn: Lập trình căn bản       ĐỀ THI SỐ: 01 Khai báo thư viện, biến (1 điểm) #include<stdio.h> #include<conio.h> struct hang {          char MH_13[20];          char Minh[30];          int sl;          float dg;          float tt; }; Nhập vào từ […]

ĐÁP ÁN – LẬP TRÌNH WINDOW 1

Đáp án đề thi hết môn NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn: Lập trình Windows 1   Câu 1 (5đ). Trình bày cú pháp câu lệnh rẽ nhánh IF trong Visual Basic.net? Cho ví dụ minh họa? Lệnh rẽ nhánh If           o  Một dòng lệnh: If  <điều kiện>  Then  <lệnh>              o  Nhiều […]